Obchodní podmínky – půjčení šatů

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro zapůjčení zboží v internetové půjčovně www.salonprotebe.cz (dále jen půjčovna) nabízející k zapůjčení svatební, společenské a plesové šaty. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy, jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v aktuálním znění.

 

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením smlouvy o zapůjčení zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 

Potvrzení objednávky

Objednávka na zapůjčení zboží je přijata půjčovnou do 24 hodin, potvrzení této objednávky je zasláno zákazníkovi e-mailem, o došlých platbách a o odeslání zboží je zákazník rovněž informován e-mailem.

 

Rezervace termínu zapůjčení

Pokud si chcete u nás zboží zapůjčit, musíte si jej rezervovat. K rezervaci zápůjčky zboží je zapotřebí na našem webu vytvořit objednávku a zaplatit minimálně zálohu 75% z celkové částky. Nárok na rezervaci vzniká v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na naše konto - nejpozději 21 dnů před konáním události, na kterou je zboží zapůjčováno, jinak bude objednávka zrušena. Případný doplatek do celkové částky musí být zaplacen v den vyzvednutí šatů na naší prodejně. Nezaplacení doplatku je považováno za zrušení objednávky se všemi důsledky, které z toho plynou.

Zrušení objednávky

Každou objednávku může zákazník do 24 hodin od vytvoření zrušit buď  e-mailem či telefonicky, a to bez udání důvodu. Je potřeba uvést jméno, číslo objednávky a e-mail (v případě rušení telefonicky).

 

Zrušení objednávky s již provedenou rezervací

Zrušení objednávky s platnou rezervací je možné, ale vzhledem k blokaci zboží pro zákazníka si půjčovna v tomto případě účtuje penále, které je odvislé od okamžiku, kdy ke zrušení dojde.

Zrušení mezi 14. a 21. dnem před událostí  -  penále 25 % ze zálohy

Zrušení mezi 1. a 13. dnem před událostí - penále 50 % ze zálohy

 

 

Vyzvednutí zásilky , zaslání zásilky (poštovné a balné)

Rezervované šaty je možné si vyzvednout na prodejně (nejlépe po telefonické dohodě).

Zboží je i možné zaslat českou poštou (Poštovné a balné pro Českou republiku: Poštovné a balné činí 90,-Kč.) Bude-li však zboží posíláno poštou, je třeba uhradit půjčovné a zálohu na šaty, dříve než zboží bude odesláno.

Zásilka bude obsahovat objednané zboží a nákupní doklad.

Dodací lhůta a pravidla vrácení

Zboží na zapůjčení se standardně odesílá tak, aby jej zákazník měl na poště k vyzvednutí tři dny před událostí, na kterou si toto zboží půjčuje. Nejpozději dva pracovní dny po této události musí zboží být odesláno zpět do půjčovny. Jakékoliv zpoždění bude považováno za porušení obchodních podmínek a ujednání o zapůjčení zboží a bude penalizováno. U zboží v pořizovací ceně do 2 000 Kč znamená každý den zpoždění penále 500 Kč. U zboží v pořizovací ceně nad 2 000 Kč znamená každý den zpoždění penále 1 000 Kč.

Odmítnutí zásilky

Pokud zákazník zaslané zboží nepřevezme, porušuje tímto kupní smlouvu. Půjčovna v tomto případě od smlouvy odstupuje a požaduje na zákazníkovi náhrady podle ustanovení o zrušení objednávky s rezervací.

 

Práva a povinnosti půjčovny

Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému, kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení závazné objednávky zákazníkem (potvrzením rezervace zaplacením minimálně zálohy na zapůjčení zboží). Půjčovna je povinna v případě, že bylo zboží vráceno bez poškození a znečištění, zaplatit zákazníkovy zpět plnou částku vratné zálohy na vypůjčené zboží.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu v termínech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH.

Poškození zboží

Za poškození zboží se nepovažuje obvyklé ušpinění spodních částí či vnitřních partií šatů.

V případě, že bude na vráceném zboží zjištěno poškození nebo znečištění neběžného charakteru, bude o takové skutečnosti zákazník okamžitě informován. Poškození nebo znečištění bude zdokumentováno fotoaparátem a takto vytvořená dokumentace bude zákazníkovy odeslána e-mailem k vyjádření. Úměrně závažnosti tohoto poškození nebo znečištění může být ponížena částka vratné zálohy až do její plné hodnoty.

 

Ochrana osobních údajů

Půjčovna se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: vyřizování objednávek zákazníka, informování zákazníka o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, poskytování zákazníkovi informace o zboží, cenách apod.

Půjčovna si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

Půjčovna si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje: nejsou pravdivé, byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nenáleží, byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR.

Zákazníkem poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou. Zákazník má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně může požádat o zrušení registrace.

 

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi půjčovnou a zákazníkem. Půjčovna si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Půjčovna si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. Tyto všeobecné obchodní jsou platné a účinné od 01.04.2011

 

 

Copyright © Template Matrice for PrestaShop 1.3.1 by 2 link

image