Koupí zboží v e-shopu www.salonprotebe.cz potvrzujete přečtení obchodních podmínek a k nímž se i zavazujete.

1. Prodávající

Lucie Věříšová, IČ: 87734923

Adresa: Lucie Věříšová, Na Malovance 6, Praha 6, 160 00

Kontakt: tel.: +420 183 010

e-mail: andellu@seznam.cz

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2011 do doby vydání nových obchodních podmínek.

 

2. Objednávka

Smlouva o koupi, na jejímž základě je realizován prodej zboží –svatebních a společenských šatů, svatebních doplňků, prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě vytvoření objednávky po internetu přes e-shop,e-mail, telefonicky nebo po osobní dohodě. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení smluvních podmínek v době potvrzení objednávky.

Za podstatné podmínky se  považuje zejména obsah objednávky (tzn.přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží, přepravu a způsob doručení.

V případě, že kupující stornuje objednávku bez oprávněného důvodu, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu, a to ve výši 30% z kupní ceny. Doba pro dodání zboží počíná plynout ode dne připsání celé částky za zakoupené zboží na bankovní účet prodávajícího.

Číslo tohoto bankovního účtu je uvedeno v potvrzujícím e-mailu objednávky.

 

3. Storno objednávky

Podmínky pro storno objednávky ze strany kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání objednaného zboží. V případě, že je stornována objednávka, která je potvrzena je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody zejména v případě nákupu zboží označeného jako “zboží upravené na přání zákazníka” nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení  nákladů prokazatelných jako zbytečná doprava, apod.

Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu, dále proto, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží prodávajícímu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet,či poštovní složenkou na adresu v nejkratším možném termínu.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

 

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 46/1964 Sb., občanský zákoník (viz. další body). V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-shop, telefon, fax) právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoli sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Toto právo má kupující, který má postavení spotřebitele, nikoli podnikatele. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, zejména při dodávce zboží upraveného na přání zákazníka. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení ve výše uvedené lhůtě, je povinen dodržet níže uvedené podmínky: Kupující kontaktuje prodávajícího písemně (postačuje e-mailem), že odstupuje od smlouvy. Uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu prodávajícího uvedenou výše, přičemž zboží:

 

Musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být znečištěno, nesmí být poškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s originálním dokladem o koupi.

 

Zboží nebude zasíláno kupujícím na dobírku. Doporučujeme zboží pojistit, jelikož neodpovídáme za jeho případnou ztrátu při dopravě k prodávajícímu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle kupující prodávajícímu dobropis. Po jeho podepsání a zaslání zpět na adresu prodávajícího vrátí prodávající zaplacenou kupní cenu nebo její část na účet kupujícího nebo zašle kupujícímu složenkou.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptovat prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v sídle prodávajícího za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za každý den uschování.

 

5. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Zákazník je povinen zkontrolovat při předání stav zboží, přičemž prodávající neodpovídá za vady zboží, které mohl kupující zjistit při této kontrole zboží, či na ně byl upozorněn. Nároky z vad zboží vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky při dopravě lze přiznat jen za podmínky, že adresát (u vrácené zásilky odesílatel), případně jiný příjemce zásilky reklamuje vadu (poškození) při převzetí zásilky; dodatečná reklamace může být výjimečně uplatněna nejpozději následující pracovní den po dodání za současného splnění dalších předpokladů podle poštovních podmínek pro základní poštovní služby. Osoba reklamující poškození nebo úbytek musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku. Reklamaci vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů.

 

6. Ochrana osobních dat

Jako internetový prodejce respektujeme soukromí kupujícího. Abychom mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá osobní data kupujícího. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Vložené údaje budou uchovávány jako důvěrné dle $101 o.z. a nebudou sdělovány žádným třetím osobám. V případě zrušení obchodu, či na vyžádání kupujícího budou vložené údaje vymazány z databáze.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o něm a jeho nákupech za výše stanovených podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě pozbývají platnost výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

7. Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních, popř. jiných poplatků.

 

8. Dopravné a balné

 

Česká Pošta – obchodní doporučený balík 150 Kč (podání na poštu do druhého dne)

 

Balné je již v ceně dopravy.

 

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona obchodním zákoníkem.

Kupující souhlasí s tím, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů výrobce, prodejce nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.salonprotebe.cz.

 

Copyright © Template Matrice for PrestaShop 1.3.1 by 2 link

image